امیر بهلول دنبلی

 

امیر بهلول فرزند امیرجمشید و نواده امیرابراهیم دنبلی و معاصر ایلجایتوخان بود. به نوشته تاریخ اخشیدی وی شخصی سالک و مرتاض  و طالب عزلت بوده و در سلوک به پیر طریقت سلطان جنید بغدادی رسید و از وی رخصت ارشاد داشت.

بعد از درگذشت امیر جمشید بزرگان طایفه دنبلی او را بجای پدرش انتخاب کردند. وی که بنا به اعتقاداتش از خشونت گریزان بود در طول دوران حکومت خود جنگ با اتراک را پایان داد و تکایای زیادی برای صوفیان در شهرها ساخت . قلعه بای نیز از آثار اوست  در سال 761 قمری درگذشت و در همان قلعه مدفون است.