امیر سلیمان دنبلی

 

امیر سلیمان فرزند ملک محمد موسی برمکی، ملقب به شجاع الدوله اخشیدی [1]و معروف به سلیمان دنبلی آخرین وارث حکومت اخشیدیه میباشد. بنا به نوشته تاریخ الفی ترکی امیر سلیمان بعد از سقوط حکومت سلاطین برمکی که اعقاب امیر موسی بودند. به کردستان مهاجرت نمود و شهر اسقلان را بنا نهاده و به سرزمینهای حکاری و سرزمین ارمن را متصرف گردید. وی معاصر القادربالله خلیفه عباسی بود و در آغاز حکومت غزنویان حیات داشت. در سال 325 قمری در سن حدود 53 سالگی درگذشت و در دیاربکر ترکیه مدفون است.

فرزندش امیرجعفر معروف به امیرجعفرثانی بعداز درگذشت پدر به حکومت رسید. به نوشته تاریخ هفت اقلیم و الفی ترکی تمامی کردستانات و شامات و قسمتی از سرزمینهای ارمن را متصرف بود. معاصرطغرل بیگ و آلب ارسلان و همچنین  المقتدربالله خلیفه عباسی بود و ویرا مستاصل نموده بود. در کوه معروف پرد که در حوالی کرمانشاه واقع است قلعه بزرگی ساخت و به همین مناسبت اولاد وی را سلاطین پردیان نیز می نامند. امیر جعفر در تمام طول عمرش با سلاطین سلجوقی در جنگ بود و بعداز 37 سال حکومت در سن 62 سالگی درگذشت و در قلعه کوه پرد مدفون است.  


1- اخشید بمعنی ملک الملوک و لقب امیر موسی فرزند امیریحیی برمکی میباشد از اینرو حکومت ایشان در شام و کردستان و مصر حکومت اخشیدی نام گرفت و اولاد وی نیز بعد از وی در مناطق تحت نفوذشان به حکومت رسیدند به سلاطین اخشیدی معروف شدند.