حاجی فتحعلی بیگ دنبلی

 

حاجی فتحعلی بیگ ملقب به وکیل  فرزند امیر خدادادخان و نواده نواب نجفقلی خان بیگلربیگی آذربایجان مردی محتشم ، کدخدا مرد و خویشتن دار و در دربار قاجار بسیار محترم  بود.

در سال 1229 قمری عباس میرزا نایب السلطنه طی فرمانی حاجی فتحعلی بیگ را بعنوان وکیل کل آذربایجان و امامعلی سلطان و میرزا عبدالله را به ترتیب به وکالت خوی و ارومیه تعیین نمود.

وی بعد از کشته شدن پدرش بدست صادق خان شقاقی، با حسینقلی خان و جعفرقلی خان در گرفتن انتقام پدرش همکاری داشت و در جنگ سپاه دنبلی با اکراد شقاقی در تبریز و سراب حضور داشت که منجر به شکست و فرار صادق خان گردید. 

بعد از مرگ حسینقلی خان و مهاجرت جعفرقلی خان به شکی، آقا فتحعلی بیگ اوقات خود را صرف حل مسائل املاک خود که شامل چند روستا در ناحیه ارونق بود میپرداخت. وی نزد نایب السلطنه تقرب داشت و در نامه ای که عباس میرزا در تجلیل از خدمات و وفاداری نجفقلی خان نوشته التفات خود را نسبت به فتحعلی بیک وکیل بیان نموده است.

وی املاک زیادی در محله خیابان تبریز شامل کاروانسرا، باغات متعدد و حمام بوده و در شبستر و مرند و محال ارونق نیز مالک روستاهای متعدد بوده و بخشی از دارائی خود را به پسرش بیوک خان هبه نموده است.

از وی دو فرزند ذکور باقی ماند. نجفقلی خان معروف به  بیوک خان و خداداد خان معروف به کوچک خان