امیر حاجی فتحعلی خان دنبلی

بیگلربیگی آذربایجان

 

حاجی فتحعلی خان فرزند امیر نجفقلی خان و نواده حاجی فتحعلی بیگ،  فردی هوشمند و بزرگ منش بود. مدتی به سمت  نیابت وزارت امور خارجه منصوب گردیدو پس از آن بیگلربیگی تبریز شددر نظام نیز درجه سرتیپی داشت. وی مدتی حکومت شهر سراب و طایفه شقاقی  را داشت  بعد از درگذشت عزیز خان مکری  سردارکل آذربایجان، از طرف دربار، میرزا فتحعلی خان صاحب دیوان نواده حاجی ابراهیم کلانتر شیرازی به حکمرانی تبریز منصوب گردید و حاجی فتحعلی خان پیشکار او بود. سپس از دربار عنوان بیگلربیگی آذربایجان گرفت. در این دوران بود که اختلافاتی با عالم شهر تبریز پیدا کرد تا اینکه از طرف دربار امیر فتحعلی خان وعالم شهر تبریز احضار شدند که نهایتا" عملکرد وی تائید شد.

در سال 1264 ناصرالدین شاه چند روستا در اطراف ارونق را بعنوان مقرری در تیول ایشان قرار داد و در سال 1268 قمری ویرا به حکومت ارونق و انزاب تعیین کرد. همچنین در سال 1279 قمری طی فرمان ناصرالدین شاه به نیابت اول وزارت امورخارجه منصوب گردید و در سال 1282 قمری شاه طی فرمانی مواجب ایشان را از محل مالیان آذربایجان تعیین و همچنین در همان سال طی فرمانی جداگانه یک قطعه نشان شیر و خورشید و یک رشته حمایل از درجه سوم سرتیپی به ایشان اعطا نمود.

حاجی فتحعلی خان زندگی کوتاهی داشت و در دهه سوم عمر پر برکتش بسال 1253 خورشیدی برابر  1291 قمری به سرطان معده دچار گردید و از دنیا رفت. 3 فرزند ذکور از وی باقی است حسینقلی خان نظام الدوله، میرزا علی خان و لطفعلی خان معتمدالسلطان که او نیز چهار فرزند ذکور بنامهای حسن خان، حسین خان، فتح الله خان و نصراله خان دارد. منزل فتحعلی خان در تبریز به باغ امیر معروف است.