Home
اصل و نسب طایفه دنبلی
تاریخ برمکیان
مشاهیر دنبلی
آثار بجا مانده
دانشمندان و شعراء
گالری عکس
تماس با ما
جستجو

 

 

 

 

 امیر جمشید سلطان دنبلی

 

امیرجمشیدسلطان فرزندحاجی بیگ دنبلی بوده ودر سالهای اشغال آذربایجان توسط نیروهای عثمانی با اتفاق برادرزاده خود سلمان خان سوباشی با عده ای از طایفه دنبلی به اصفهان رفته و از امرای سپاه شاه عباس بود .

جمشید سلطان در جنگهای خراسان و هرات مبارزات مردانه ای از خود نشان داد. بعد از آزادسازی آذربایجان توسط شاه عباس به پاس رشادتهائی که در آن جنگها از خود نشان داده بود از طرف شاه به حکومت مرند تعیین گردید.

در سال 984 خورشیدی مصطفی پاشا بسوی آذربایجان حرکت نموده و در خوی توقف نمود و امرای محمودی و سایر اکراد را به غارت مرند فرستاد جمشید سلطان از آمدن آنها باخبر شده و چگونگی را به شاه عباس اطلاع داد وی نیز الله قلی بیگ قاجار را به کمک جمشید سلطان فرستاد . اکراد قبل از الله قلی بیگ به مرند وارد شدند و به غارت دست زدند . جمشیدسلطان با سیصد سوار در پی ایشان تاخت و با عده زیادی از سواران اکراد روبرو شد . هرچند دو برادر جمشید سلطان اسیر شدند و عده ای از سپاهیان کشته شدند ولی اموال غارت شده را از اکراد پس گرفت . پس از اینکه جمشیدسلطان به حضور شاه عباس رسید شاه او را ملامت کرد که چرا با افراد کم به جنگ عده زیادی دشمن رفته است.

وی با دختر بهاء‌الدین محمد عاملی ملقب به شیخ بهائی عالم معروف و وزیر شاه عباس، بنا به صلاحدید شاه  ازدواج نمود و مطلب خان حاصل این ازدواج است.