خدادادخان دنبلی

 

خدادادخان معروف به کوچک خان فرزند حاجی آقا فتحعلی بیگ و نواده امیر خدادادخان مردی باهوش و بسیار سخاوتمند بود. شاهزاده نادرمیرزا در مورد وی می نویسد:«زر و خاک تیره نزد او یکسان بود بابی بزرگ داشت اوضاع و عقار مستقل به شهر تبریز و نواحی ساعتی سرای او از میهمان تهی نبود و سخت میزبانی کردی بزرگان را، من بدان بزرگ به رایگان بودم»

خدادادخان معاصر امیر کبیر بوده و نزد درباریان قاجار بسیار محترم بود. از نوشته های نادرمیرزا چنین استنباط میشود که دوستی نزدیکی بین آنها برقرار بوده است. دو فرزند از وی باقی مانده حاجی اسماعیل خان که صالح خان و حاجی نجفقلی خان اولاد وی میباشند و محمدحسن خان که حسین خان و غلامحسین خان نیز فرزندان او میباشند.