ملک محمد موسی برمکی دنبلی

 

ملک محمد موسی فرزند امیر محمدعیسی و نواده امیر موسی برمکی معاصر سامانیان بود و بعد از پدر به حکومت رسیده  بنا به نوشته تاریخ الفی تمامی مصر و شام و کردستانات و دیاربکر را در تصرف داشت بعد از اینکه با مطیع خلیفه عباسی جنگ نموده و پیروز شد ملقب به سیف الدوله اخشیدی گردید. دوران حکومت محمدعیسی و محمدموسی برشام همزمان باحضور سلطان بایزید بسطامی در آن سرزمین بود. بسطامی نام خود را که طیقور بوده به ملک محمد موسی لقب داد.

ملک محمد موسی برکه بزرگی در راه مکه ساخت که به برکه محمد موسی معروف است همچنین شهر دز را به تصرفات خود اضافه نمود. وی در سال 296 قمری و در سن 57 سالگی درگذشت. آرامگاهش در شام و در بقعه پدرش قرار دارد.