امیر محمد عیسی برمکی دنبلی

 

امیر محمد عیسی ملقب به دولت اخشیدی  فرزند امیر موسی برمکی چهارمین فرزند ذکور امیر یحیی برمکی است. بنا به نوشته تاریخ الفی ترکی تمامی سرزمینهای مصر و شام و دیاربکر را متصرف بود. وی معاصر الراضی بالله خلیفه عباسی و آل بویه و از بزرگان علم زمان خود بوده اکثر کتابهای فارسی را به عربی ترجمه نموده و در علم ریاضی و نجوم تالیفات متعددی دارد. جنگهای زیادی با سلاطین دیلمی و آل ایوب داشته است . خلیفه عباسی وزیر خود  جاحظ برمکی را به حضور امیر محمدعیسی فرستاده و او را ملک ناصر ملقب  نمود. قلعه کوه درزی که از قلعه های بسیار مستحکم بشمار میرفت از آثار اوست.

امیر محمد عیسی در سن 77 سالگی و بعد از 33 سال حکومت  در سال 257 قمری در گذشت و در شام مدفون گردید.