Home
اصل و نسب طایفه دنبلی
تاریخ برمکیان
مشاهیر دنبلی
آثار بجا مانده
دانشمندان و شعراء
گالری عکس
تماس با ما
جستجو

 

 

 

نظر بیگ دنبلی

 

نظر بیگ فرزند سلطان علی بیگ دنبلی میباشد که بعد از پدر امارت و ریاست دنابله را از طرف سلطان محمد صفوی بعهده داشت . در زمان سلطان محمد که بین قزلباشان و عثمانی جنگ بود و ایروان به تصرف عثمانی در آمده بود نظر بیگ با برخی از امرای قزلباش متمایل به دربار عثمانی شدند و در ارضروم به دیدار فرهاد پاشا سپهسالار عثمانی رفتند . فرهاد پاشا حکومت سکمن آباد و سلمان سرای و چالدران را برسم قدیم به نظر بیگ و برادرش قلیچ بیگ تفویض کرد و چون سکمن آباد در تصرف منصور بیگ محمودی بود در تسلیم آن ناحیه تساهل نمود و دوباره از فرهاد پاشا فرمان حکومت سکمن آباد را گرفت . 

نظر بیگ دنبلی به این شرط به اطاعت عثمانی تن داده بود که سکمن آباد از آن دنابله باشد و حکم دربار عثمانی را در این مورد در دست داشت لذا تصمیم گرفت با زور اقدام به اجرای حکم کند و سکمن آباد را متصرف گردد . لذا عداوت قدیمی که بین این دو طایفه بود بار دیگر نمایان شد و جنگ سختی در گرفت نظر بیگ و برادرش حسین و هشتاد نفر از بزرگان دنبلی در آن جنگ به قتل رسیدند.