Home
اصل و نسب طایفه دنبلی
تاریخ برمکیان
مشاهیر دنبلی
آثار بجا مانده
دانشمندان و شعراء
گالری عکس
تماس با ما
جستجو

 

 

 

 

 

سلطان علی بیگ دنبلی

 

وی فرزند جمشید بیگ و نوه بهلول بیگ برادرزاده حاجی بیگ بوده . در زمانی که شاه تهماسب به کشتار دنبلی ها پرداخت وی برای جمع آوری مالیات در اصفهان بود . چون خبر قهر و غضب شاه را نسبت به ایل دنبل شنید وجوه مالیات را که حدود صد تومان بود برداشته و به شهر وان رفت و مدتی در میان ایل خود مخفیانه زندگی کرد.بعد از آنکه شاه مجددا" نسبت به دنابله بر سر مهر آمد این امیر وجوه مالیاتی را که پیش خود داشت به خدمت شاه تهماسب برد . شاه نیز او را نواخت و مثل سابق جزو قورچیان خود قرار داد.